WWW.VOCAAL.ORG , laatste update 22 aug 2018
Voor eventuele vragen kunt u altijd terecht bij matvanderheijden@gmail.com
(gsm = 0641 064640)

Zie het succespad van een trots Bravo!-college ==> (klik op plaatje)

Stichting VOCAAL is een onderzoek gestart naar de behoefte aan personeel bij de ondernemers in Cranendonck.

Er hebben 64 bedrijven meegedaan. De enquête is nu gesloten.

U kunt het eindrapport BIVAK hier downloaden. Dit eindrapport is vastgesteld in de vergadering van de stuurgroep op 10 april 2018.

Het zal formeel worden aangeboden aan het College van B&W in Cranendonck.

Deze actie krijgt zeker een vervolg. In diverse werkgroepen wordt hieraan gewerkt. We houden u op de hoogte.

===============================================================================================================

 

 

Toelichting:
Ondernemers die lid zijn van het OCC of van ondernemersvereniging OKE hebben onlangs via e-mail onderstaande brief gekregen waarin wordt uitgelegd waarom het onderzoek van groot belang is. In de Grenskoerier van 28 februari 2018 is een artikel over dit onderzoek gepubliceerd. Ook als u als ondernemer NIET lid bent van één van de genoemde organisaties wordt uw deelname aan de bivakenquête zeer op prijs gesteld. In het belang van Cranendonck.
 Betreft onderzoek behoefte innovatief vakmanschap in Cranendonck

 

Budel, 19 februari 2018

 

Geachte ondernemer,

 

Bij het OCC komen regelmatig signalen binnen dat er grote behoefte is aan technisch personeel. De lokale bedrijven hebben veel vacatures die niet kunnen worden ingevuld. Met de komst van Metalot3C wordt de noodzaak nog groter om inzicht te krijgen in de kwaliteit van het tekort aan personeel. Waardoor wordt het veroorzaakt? Waaraan hebben onze ondernemers behoefte? Het is landelijk een bekend verschijnsel dat ouders er naar streven om hun kinderen een zo hoog mogelijke opleiding te laten volgen. Men denkt dat daarmee de kans op een hogere positie op de maatschappelijke ladder groter is. Worden hun kinderen nu echt gelukkiger? Door deze handelwijze gaat potentieel vakmanschap verloren.

 

We willen graag een halt toeroepen aan dit proces. Als het ons lukt om duidelijk te maken welke kansen er liggen voor (innovatieve) vaklieden in onze regio, dan mag men verwachten dat er vaker wordt gekozen voor een opleiding die hier perfect op aansluit. We hopen hiermee u als ondernemer weer een goed perspectief te kunnen bieden als het gaat om de bemensing van uw organisatie.

 

Wij, te weten, voorzitter OCC, directie Metalot3C en directie BRAVO!-college, hebben een stuurgroep – “Centrum voor Innovatief Vakmanschap” - ingesteld.

Het is onze uitdaging om inzicht te geven in de behoefte, zodat op basis hiervan betrokken opleidingsinstituten de juiste opleidingen kunnen ontwikkelen. 
Daarom is uw respons op dit onderzoek van groot belang, in de eerste plaats voor uw eigen bedrijf.

 

De stuurgroep heeft de Stichting VOCAAL bereid gevonden om dit onderzoek vorm te geven. VOCAAL heeft in vorige jaren door gericht onderzoek het behoud van het BRAVO!-college voor Cranendonck weten veilig te stellen. Deze keer wordt het onderzoek uitgevoerd m.b.v. een vragenlijst die via internet wordt verwerkt.

 

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij matvanderheijden@gmail.com (Mat van der Heijden, projectleider Stichting VOCAAL).

 

Wij verzoeken u om zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 28 februari 2018, de vragenlijst volledig in te vullen. U gaat hiervoor naar www.vocaal.org en klikt op BIVAK.

Het ligt in de verwachting dat het eindrapport uiterlijk 31 maart 2018 wordt opgeleverd.


Dank voor uw medewerking!

 

Stuurgroep Innovatief Vakmanschap,

 

 

 

 
 
 
 
 
Bijlagen
 
 
 
 

 

 

 

2 februari 2018 HAVO-3 toegevoegd aan onderwijsaanbod op BRAVO!-college
VOCAAL TROTS OP RESULTAAT

Wij wensen het gehele team van het BRAVO!-college succes met deze geweldige stap.

Hulde aan de directie!!

Onlangs meldde Ruben Barten dat het onderzoek dat de Stichting VOCAAL in 2013 heeft uitgevoerd en waarvan de resultaten in een uitgebreid rapport zijn opgenomen voor hem de basis was om het proces te starten om de onderbouw op het Bravo!-college uit te breiden met een HAVO-3 klas.

Op 2 februari j.l. stuurde Ruben onderstaande brief naar de ouders van zijn leerlingen:

Beste ouders,


Het BRAVO! College staat bekend om haar brede onderwijsaanbod in de onderbouw. Sinds enkele jaren is daar een succesvolle Mavo bovenbouw aan toegevoegd.
Met trots kan ik u mededelen dat wij met ingang van schooljaar 2018-2019 daar een derde leerjaar Havo aan toevoegen.
Dat wil zeggen dat de huidige leerlingen van 2 Havo een jaar langer op de locatie van het BRAVO! College kunnen blijven.
Informatie over de invulling van dit leerjaar zal in een aparte bijeenkomst met ouders en leerlingen worden gedeeld.
De datum en het tijdstip van deze bijeenkomst is nog nader te bepalen. U ontvangt hierover een aparte uitnodiging.
Leerlingen die het Atheneum niveau volgen stappen na dit schooljaar over naar Het College in Weert. Helaas is het voor dit niveau te vroeg om een derde leerjaar toe te voegen. Wanneer de populatie leerlingen voor atheneum in de toekomst gaat stijgen zal er mogelijk een derde leerjaar worden toegevoegd.

Ik hoop u allen hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Ruben Barten
Sectordirecteur BRAVO! College Cranendonck

 

Jaarverslag 2016 van de Stichting VOCAAL  zie ==> publicaties

Ruben Barten per 1 januari 2017 benoemd tot directeur Bravo!-college

VOCAAL wenst Ruben heel veel succes toe in deze uitdagende functie!!

Duurzaamheids Campus Cranendonck in ontwikkeling
VOCAAL draagt zijn steentje bij!


 Philip de Goey (l) en Jan Vlassak (r)

 

In 2016 zijn er volop activiteiten geweest in het kader van de verdere ontwikkeling van het DIC waarbij leden van VOCAAL betrokken waren. In het bijzonder Philip en Jan die een sturende rol hierbij verzorgen. Bekijk hier de tussenrapportage per 16 september 2016.

 

VOCAAL bedankt Janneke Jacobs voor haar bijzondere bijdrage aan de ontwikkeling van het BRAVO!-college.

Afscheid Janneke Jacobs

Janneke wordt directeur van het Kwadrant. Op 27 september 2016 heeft tijdens een gezamenlijk overleg VOCAAL afscheid genomen van Janneke Jacobs, die als stimulator en motivator het Bravo!-college naar een hoger niveau tilde. Zij ontving uit handen van Mat van der Heijden een beeldje van Os Moen, hetgeen in zeer goede aarde viel. Als bijzondere blijk van waardering heeft VOCAAL tevens voor deze gelegenheid een certificaat van verdienste uitgereikt.


Janneke
Bedankt!

Nieuwe missie

Stichting VOCAAL is er trots op te hebben bijgedragen aan de nieuwe missie van ons Bravo! college. Onderstaande missie is terug te vinden op de website van stichtingLVO.nl

BRAVO! College Cranendonck

Aan het BRAVO! College Cranendonck kunnen leerlingen de volledige vierjarige MAVO kunnen volgen en de eerste twee leerjaren voor de richtingen vmbo B/K en havo-atheneum (HA).

Nieuwe missie BRAVO! College Cranendonck

 

Het BRAVO! College vaart een eigen vastberaden koers en gaat volle kracht vooruit. De school is zeer trots op de ingeslagen koers; het trotse resultaat van overleg en samenwerking tussen alle betrokken partijen in en rondom de school. Vanuit bijeenkomsten met LVO, de gemeente, stichting Vocaal, jongerenwerk, ondernemers, buurtbewoners, ouders, leraren en leerlingen is de koers bepaald om de nieuwe missie waar te maken:“Wij maken samen van Het BRAVO! College Cranendonck de plezierigste school van de regio! Een Brabantse school die gekend en geliefd is in de buurt en waar plezier, samenwerken en presteren centraal staan.”

Het Bravo College Cranendonck biedt een uitstekende mogelijkheid voor leerlingen uit de gemeente Cranendonck om het voortgezet onderwijs te starten binnen hun eigen omgeving.

Ga je naar Het BRAVO! College Cranendonck dan vervolg je je studie na het tweede leerjaar op een andere locatie: Het Kwadrant voor vmbo-basis en kader, de Philips van Horne voor havo en Het College Weert voor atheneum.

 

BRAVO! College Cranendonck

Op 3 september 2015 werd een geheel opgeknapte school opnieuw geopend. Bij deze heropening kreeg de school tevens de nieuwe naam die aan duidelijkheid weinig te wensen overlaat, toch......?

Het team van Stichting VOCAAL.  Van links naar rechts: Eric Vanlier, Philip de Goey, Jan Vlassak, Henri Derks en Mat van der Heijden. Op de foto ontbreken Jan-Pieter Broos en Erica de Graaf. De schoolleider Janneke Jacobs met haar adjudant Ruben Barten. Zij geven leiding aan een team van 35 collega's.
Voor meer informatie over de nieuwe school ga naar www.bravocollege.nl

A perfect fit!

 

 

 

 

==> publicaties

 

Het bestuur van de Stichting VOCAAL bestaat uit Philip de Goey (voorzitter), Mat van der Heijden (secretaris) en Eric Vanlier(penningmeester), allen woonachtig te Budel, gemeente Cranendonck. Registratie bij Kamer van Koophandel onder nummer 56486065.

 

 Actieve werkgroepleden
Philip de Goey
Mat van der Heijden
Jan Vlassak
Henri Derks
Erik Vanlier
Jan-Pieter Broos
Erica de Graaf

 

rol*Contactouders basisscholen

St Andreas: Angeline vd Wal
Wereldwijzer: Mariëlle van Zon
Triolier: Henri Derks
Boogurt: Jeanine Ras / Eric Vanlier
Schatkist: Jan-Pieter Broos
OBS Cranendonck:
vacant
Stapsteen:
vacant
st Joan: Marlies van Gansewinkel
't Lange: Erik de Laat