(min of meer chronologisch)


Het uitbroeden van Basilisken is al sinds de middeleeuwen illegaal (FD)


De Tovenaarsraad verbood in 1362 het spelen van Zwerkbal binnen een straal van 80 km van enige stad. In 1368 werd de straal uitgebreid tot 150 km buiten enige stad.

In 1419 kwam er een edict dat bepaalde dat geen Zwerkbal gespeeld mocht worden 'op enige plaats waar ook maar de minste of geringste kans is dat een Dreuzel het ziet, en wie zich daar niet aan houdt, mag proberen om te Zwerkballen in een kerker met een ketting om zijn nek.' (ZE)


Er is een volledige lijst met mogelijke Zwerkbalovertredingen (die allemaal begaan werden in de WK-finale van 1473) en die streng geheim gehouden wordt (ZE).


Het Internationaal Overlegorgaan van Heksenmeesters is voor het eerst bijeen gekomen in Frankrijk. De eerste Opperste Hotemetoot was Alain Proviste. Een van de allereerste regels was het verbod op de trollenjacht (OF31)

Het Overlegorgaan had een topontmoeting in 1692 over de moeilijkheden en mogelijkheden om fabeldieren verborgen te houden voor Dreuzels.

Deze instelling heeft besloten Dreuzels niet op de hoogte te brengen van het feit dat de Dirikal (dodo) nog bestaat. Ook heeft zij eind negentiende eeuw speciale verdelgers naar Zuid-Amerika gestuurd om de Addertandpopulatie weer onder controle te brengen. Verder zijn er speciale wetten aangenomen om de Ramora te beschermen tegen magische stropers. Ook de Gouden Smiecht is streng beschermd (FD).

Tot slot betreurt het Internationaal Overlegorgaan het feit dat Japanners hun bezems ritueel verbranden na een nederlaag bij Zwerkbal (ZE).


Het Internationale Statuut van Geheimhouding werd aangenomen in 1692 (ZE)

[noot: hoogstwaarschijnlijk bij bovenstaande topontmoeting van het Internationaal Overlegorgaan van Heksenmeesters]

Statuut van Geheimhouding, sectie 13, stelt dat geen enkele magische activiteit mag opgemerkt worden door de niet-magische gemeenschap (GK2). Dit werd geschonden in 1749 (mogelijk met of door vampiers) waarna er speciale maatregelen werden toegevoegd (OF31).

Artikel 73 werd in 1750 toegevoegd aan het Statuut van Geheimhouding en stelt dat  "Ieder magisch bestuurslichaam verantwoordelijk is voor de verberging van, de zorg voor en het toezicht op alle magische dieren, wezens en geesten die verblijven binnen de grenzen van het gebied waarover voornoemd lichaam zeggenschap heeft. Mocht een dergelijk wezen schade berokkenen aan de Dreuzelgemeenschap, of de aandacht van diezelfde Dreuzelgemeenschap trekken, dan zal het magisch bestuurslichaam in kwestie bestraft worden door het Internationaal Overlegorgaan van Heksenmeesters. ' (FD)


Draken fokken is verboden door de Heksenmeestersconventie in 1709 (SW14)


In 1762 werd de sport Creaothceann verboden (ZE)


Er kwam een toverstokwetgeving in de achttiende eeuw, mogelijk met bedoeling het koboldenoproer te onderdrukken (OF31). Artikel 3 van de Wet op het Toverstokgebruik stelt dat geen enkel niet-menselijk wezen toegestaan is een toverstok bij zich te dragen of te gebruiken (VB9)


De Wet op de Restrictie van Toverkunst door Minderjarigen, 1875, Paragraaf C, stelt dat minderjarige tovenaars bij herhaald spreukgebruik buiten school, geschorst kunnen worden van desbetreffende school (GK2)

Artikel 7 van de wet stelt dat toveren in het bijzijn van Dreuzels onder uitzonderlijke omstandigheden is toegestaan. Tot die uitzonderlijke omstandigheden behoren situaties die levensbedreigend zouden kunnen zijn voor de heks of tovenaar in kwestie, dan wel andere heksen, tovenaars of Dreuzels die zich op de plaats van de feiten bevinden (OF8)


Een verdachte onder Rechterhandvest van de Wikenweegschaar mag een getuige ŗ decharge oproepen (OF8)


De Schoffelstraf werd op 21 juni 1884 ingesteld door het Departement van Magische Sport en Recreatie en verbood het Schoffelen (ZE)


Er is een streng toezicht op het fokken van nieuwe fabeldieren door het Departement van Toezicht op Magische Wezens (VB24)

Waarschijnlijk is dit het Experimenteel Fokverbod (OF7), opgericht in 1965 door Newt Scamander, waardoor het onmogelijk is om nog nieuwe ontembare monsters te creŽren (FD)


Er is een weerwolfregister, opgericht in 1947 door Newt Scamander (FD)


Dreuzelschoorstenen mogen niet aangesloten worden op de Haardroosterraad - maar het kan wel. (VB4)


Voor Verschijnselen zonder vergunning krijg je een boete van het Departement van Magisch Transport. Het kan immers leiden tot Versprokkelen (VB6)


Er is een Register van Verboden Betoverbare Objecten dat bestaat uit Dreuzelvoorwerpen zoals bv. vliegende tapijten (VB7)


Er is een internationaal duelleerverbod, nog niet ondertekend door Transsylvania (VB23)


Het Ministerie kan een spookverbod uitspreke, waardoor het spoken verboden wordt bepaalde mensen lastig te vallen (VB25)


Als Faunaat ben je verplicht jezelf in te schrijven en te laten registreren (GA18)


Tijdverdrijvers kunnen aangevraagd worden bij het Ministerie. Het gebruik is onderhevig aan een strenge reglementering (GA21)


Het Ministerie houdt een lijst bij van de woonplaatsen van alle tovenaars en heksen. Snullen staan niet op deze lijst (OF8)


Enkel de mensen over wie de profetie is gedaan, mogen hem ophalen uit de Hal der ProfetiŽn (OF35)


Langdradig Weekblad is Gevoelige Handelswaar, Klasse C (OF9)

Hoorns van de Roemeense Langhoorn en hoorns, staart en explosieve vloeistof van de Erumpent zijn Gevoelige Handelswaar, Klasse B (gevaarlijk en onderhevig aan strenge beperkingen) (FD)

Acromantula-eieren en drakeneieren zijn Gevoelige Handelswaar, Klasse A (de import of verkoop ervan wordt streng bestraft) (FD)


Onderwijsdecreet 22 geeft het Ministerie de bevoegdheid een docent te benoemen als het schoolhoofd geen geschikte kandidaat kan vinden (OF15)


Onderwijsdecreet 23 voorziet de benoeming van een Hoog-Inquisiteur. Deze heeft de bevoegdheid leerkrachten te inspecteren en te zorgen dat ze naar behoren presteren (OF15)


Onderwijsdecreet 24 verbiedt alle organisaties, verenigingen, teams, groepen en clubs zonder toestemming van de Hoog-Inquisiteur (OF17)


Onderwijsdecreet 25 stelt dat de Hoog-Inquisiteur de eindbevoegdheid heeft over alle straffen, sancties en beperkingen van privileges aangaande de leerlingen van Zweinstein (OF19)


Onderwijsdecreet 26 bepaalt dat het docenten ten strengste verboden is om leerlingen informatie te geven die geen verband houdt met het vak waarin de desbetreffende docent lesgeeft (OF25)


Onderwijsdecreet 27 stelt dat elke leerling die in het bezit is van het tijdschrift De Kibbelaar onmiddellijk van school wordt gestuurd (OF26)


Onderwijsdecreet 28 benoemt Dorothea Johanna Omber als schoolhoofd (OF28)


De opleiding tot Schouwer is een moeilijke opleiding die drie jaar duurt. Het Ministerie trekt de antecedenten na van de kandidaten. Men verlangt vijf PUISTen op minimaal Boven Verwachting-niveau. Het vakkenpakket ter voorbereiding bestaat uit Verweer tegen de Zwarte Kunsten, Gedaanteverwisselingen, Bezweringen en Toverdranken. Er worden geschiktheids- en persoonlijkheidstests afgenomen en er wordt les gegeven in Praktisch Verweer. (OF29) Onderdelen hiervan zijn Vermommen en Verschuilen, eveneens Steelsheid en Schaduwen (OF3)


Scheidsrechters worden door het Departement van Magische Sport en Recreatie aangesteld, na strenge vliegexamens en een schriftelijke test over de spelregels van Zwerkbal (ZE). In ZE-18 werd hij als Zwerkrechter vertaald.


Wet 15B stelt dat iedere aanval door een magisch wezen dat geacht wordt over bijna-menselijk intelligente te beschikken en dat derhalve verantwoordelijk kan worden gehouden voor zijn of haar daden, berecht zal worden door het Ministerie (OF33)


Bij import van gevaarlijke dieren moet de Dreuzelpremier op de hoogte gebracht worden (HBP1)


Mensen die een Hippogrief of Vliegend Paard bezitten zijn wettelijk verplicht een Ontluisteringsspreuk uit te spreken over hun dier, zodat de blik van Dreuzels die het dier te zien krijgen vervormd wordt. Deze spreuk moet dagelijks vernieuwd worden (FD)


Eigenaars van een Fwoeper moeten maandelijks een Zwijgbezwering vernieuwen (FD)


In ieder land waar Centauren voorkomen hebben de magische autoriteiten gebieden aangewezen waar ze niet door Dreuzels lastiggevallen zullen worden (FD)


Vergunningen zijn nodig voor volgende fabeldieren: de Crup, de Fwoeper, de Kwistel en de Vuurkrab (FD)


De anti-weerwolfwet (opgesteld door Dorothea Omber) maakt het voor weerwolven vrijwel onmogelijk nog aan werk te komen (OF14)


Er is campagne gevoerd (door Dorothea Omber) om alle meermensen bijeen te drijven en te oormerken (OF14)


Een Dreuzelvoorwerp beheksen is niet illegaal zo lang het voorwerp niet op illegale manier gebruikt wordt (opgesteld door Arthur Wemel) (GK3)


Arthur Wemel heeft eveneens een Dreuzelbeschermingswet opgesteld (GK18)


Er wordt gewerkt aan een internationale gestandaardiseerde bodemdikte voor ketels (VB5)

Harry Potter  beginpagina

Encyclopedie der Potterologie

  WETTEN EN REGELS

Index  *  Departementen en afdelingen  *  Ministers van Toverkunst  *  Orde van Merlijn  * 

Wetten en regels  *  Medewerkers