Milieu

Mobiliteit heeft negatieve effecten op het milieu. Het draagt bijvoorbeeld bij aan de verzuring in Nederland en het broeikaseffect. NOx is een van de stoffen die de verzuring veroorzaken. Verkeer en vervoer leveren hierin een aandeel van circa 56 procent. Sinds de invoering van de katalysator is de emissie bij het personenverkeer sterk gedaald en ondanks de toename van het volume neemt het totaal aan emissies af (van 158 kiloton in 1986 naar 96 kiloton in 1997, een daling van 40 procent). Bij het vrachtverkeer hebben technische maatregelen minder effect gehad en zijn de emissies per voertuigkilometer niet zo sterk afgenomen (van 97 kiloton naar 84 kiloton). Voor de hele verkeer- en vervoersector daalde de emissie van NOx in de afgelopen 10 jaar met ongeveer 26 procent. (zie figuur 1.)

Met de emissie van CO gaat het nog niet zoals men het zou willen. CO is op zich geen vervuilende stof, maar het is een van de broeikasgassen. De sector verkeer en vervoer is verantwoordelijk voor circa 19 procent van de door mensen veroorzaakte CO emissie in Nederland. Nederland heeft volgens de Kyoto afspraken een taakstelling voor de reductie daarvan. Dankzij technische maatregelen zijn motoren aanzienlijk zuiniger geworden (waardoor ze dus minder uitstoten). Maar toch neemt de emissie van CO toe doordat voertuigen gemiddeld zwaarder worden en het aantal auto’s toeneemt. (zie figuur 2.) In het algemeen is de trein schoner en zuiniger dan de auto. De bus is echter niet altijd zuiniger als we kijken naar de uitstoot per reizigerskilometer. Alleen bij een hoge bezettingsgraad is de bus milieuvriendelijker dan de personenauto. De snelste vervoerwijze, het vliegtuig, geeft in het algemeen hogere emissies dan de andere vervoerwijzen. (zie figuur 3 en 4.)


Figuur 1 Uitstoot van NOx door het wegverkeer in kiloton


Figuur 2 Uitstoot CO
door het wegverkeer in kiloton

Figuur 3 Emissie per vervoerwijze per reizigerskilometer in het zakelijk verkeer (reistijd 1 uur)


Figuur 4 Emissie per vervoerwijze per reizigerskilometer in vakantieverkeer (reistijd 4 uur)

Aan deze milieu vervuiling zitten natuurlijk ook kosten voor de overheid aan vast. Zoals hier boven als gezegd is worden er nieuwe er nieuwe producten ontwikkeld en ingevoerd om de uitstoot van schadelijke stoffen te reduceren. Bedrijven gaan waarschijnlijk niet uit zich zelf schonere producten ontwikkelen. Want voor een benzine maatschappij of motorfabrikant is het veel duurder om deze producten te produceren. De schonere producten bestaan nog niet dus moeten ze eerst ontwikkeld worden. Het ontwikkelen van nieuwe producten kost veel tijd en geld, het is dan ook logisch dat deze kosten door gevoerd worden in de prijs die het product uiteindelijk moet gaan kosten. Maar de producenten moeten eerst zo ver zijn dat ze deze schonere producten willen produceren. De overheid gaat de productie dan stimuleren door mee te helpen aan de ontwikkeling. Dit gaat de overheid dus geld kosten. Sommige zaken worden niet gestimuleerd door de overheid maar die worden gewoon simpel weg verplicht, een voorbeeld hiervan is de katalysator.

 

 

 
 

Copyright © 2002, Joost Scharenborg, Niels Voortman & Marten Schut