© 2000 AquaVISie

Alle rechten voorbehouden
Niets uit deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AquaVISie.
Aansprakelijkheid: Deze site wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen echter op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.