Doarspargyf Wurdum & Swichum
De teksten op dizze thússide hawwe wy foar in part gearstald út artikels dy't Jaep Dykstra skreaun had foar it moanne blêd ‘De Tuorkefretter', in útjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum.
By dizzen tankje wy de hearen Ian Borwell, Jaep Dykstra en Willem Scholte foar it taalkundich ûnderstypjen