"Garde D'Honneur" van Wirdum: Jacob Andeles Palsma.

Het verhaal over een Wirdumer boerenzoon in de Fransche tijd en kort nadien (1813-1817).

In 1998 hebben wij een boek gemaakt van de correspondentie aangaande ‘gedwongen' dienstneming van Jacob Palsma in het leger van Napoleon.

Het boek bevat 58 bladzijden:
* Voorwoord
* Inleiding in het Fries
* Kopie van zijn paspoort
* Brieven van Militaire Instanties
* Brieven van en aan zijn familie
* Brieven van predikant en vrienden
* Overzicht van zijn verdere leven
* Enkele illustraties
* Literatuur en bronnen

Een korte samenvatting:

Het is 1813. Sinds 1795 is Nederland onder Frans bestuur. Het leger van Napoleon Bonaparte leidt een grote nederlaag in de Volkerenslag bij Leipzig (16-19 okt 1813).
Napoleon was versterking nodig voor zijn uitgedunde legers. Hij rekruteerde daartoe een nieuw legerkorps uit de bezette gebieden. Dit nieuwe korps werd gevormd door speciaal geselecteerde jonge mannen uit de gegoede stand. Op 7 juni 1813, werd Jacob Andeles Palsma door de Prefect van Frieland per brief medegedeeld; dat ingevolge van een Keizerlijk decreet hij was uitverkoren om te worden toegelaten tot de Regimenten Gardes d'Honneur. Jacob's vader was burgemeester van Wirdum en Bijzitter (hulprechter) van Leeuwarderadeel. Het is niet moeilijk zich voor testellen dat deze jonge mannen niet veel ophadden met hun ‘uitverkiezing'. In feite waren zij gijzelaars van Napoleon. Zij hadden veelal geen militaire opleiding gehad, moesten met hun eigen paard opkomen en hun eigen onderhoud bekostigen

Het boek is tot dusver niet in de boekhandel verkrijgbaar. Er bevinden zich enkele exemplaren van in de Provinciale Bibliotheek van Friesland en het Gemeente Archief van Leeuwarden onder de titel van: Beskieden Jacob Andeles Palsma.

Afbeeldingen:


Garde d'HonneurPalsma-State
Palsma-State

Palsma-Zate
Palsma-Zate