Bridge van A tot Z     bron: Maandblad Bridge en Toine van Hoof
                                                                                            


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z
aan Aanmoedigend; als betekenis van een signaal. - Aan zijn; geen slag meer mogen verliezen  
aangetrokken Aangetrokken bod; enigszins hoger of krachtiger dan op grond van de hand van de bieder gerechtvaardigd is. Aangetrokken contract; hoger dan op grond van de kaarten van de leider en zijn partner gerechtvaardigd  is.
aangeven Door een bieding een bepaalde kracht, controle, lengte verdeling of aantal azen, heren of controles tonen.
aanhouden Doubleren
aankaarten Aanspelen
aankomen Aan slag komen
aankomer Entree
aankunnen Opgewassen of bestand zijn tegen.
aanleggen In een contract aanleggen
aanmoedigend bod Een bod dat de partner aanspoort maar niet dwingt verder te bieden
aanname Spelen onder een aanname: een speelwijze kiezen gebaseerd op de veronderstelling dat een of meer bepaalde kaarten bij een bepaalde tegenstander zitten
Aannemen Van een invite: erop ingaan
aanpak Speelwijze
aansignaal Een signaal dat partner aanspoort een bepaalde kleur (door ) te spelen.
aansignaleren Een aansignaal geven
aan slag De vorige slag gewonnen en dus aan de beurt om voor te spelen in de volgende slag
aansluitende honneurs Honneurs van een kleur die elkaar in rang direct opvolgen
aansluiting Fit
aanspelen Ook; aanbreken. Van een kleur; in een kleur  voorspelen die nog niet eerder in het spel is voorgespeeld.
aanval Het aanvallen
aanvallende hand Ook; aanvallende kaart. Een hand die zich meer leent voor het spelen van een contract dan voor het tegenspelen.
aanvallende kaart Aanvallende hand
aanvallende uitkomst Een uitkomst gericht op het ontwikkelen van een of meer slagen,.
aanvulling Kaarten in de lange kleuren van partner, die van nut zijn als deze leider wordt.
aarzelen Een langer dan gebruikelijke denkpauze nemen voor een bieding te doen of een kaart  bij te spelen
aarzeling Aarzelen is niet verboden, althans als dat maar niet gebeurt om de tegenpartij te misleiden
aas Hoogste kaart van een kleur
aas - aan/af, heer - distributie Afspraak met betrekking tot het signaleren
aasloze hand  Hand zonder azen. Wordt uitsluitend gezegd van een hand die wel andere plaatjes bevat
aastonende antwoorden Antwoorden op een conventioneel bod van de partner die aangeven of men in het bezit is van een of meer azen en zo ja welke kleur
aas van aas- heer Afspraak met betrekking tot het uitkomen.
ABCtje Een zeer simpel af te spelen spel.
acht altijd negen nooit Heeft de leider met de dummy samen acht kaarten in een kleur, dan is snijden over de vrouw het kansrijkste.Met negen kaarten samen is slaan het meest kansrijk.
achter Gesitueerd ter linkerzijde
achteraf Na afloop van het bieden of spelen
achterhand De positie rechts van degene die in een slag moet voorspelen. Een speler in de achterhand heeft het voordeel dat de andere drie spelers eerst moeten bijspelen
achterkantje Benaming voor een bepaald natuurlijk biedsysteem.
achterwaartse snit Een speelwijze die de ene tegenstander dwingt een voorgespeelde kaart te dekken, waarna een geslaagde snit kan worden genomen over de andere tegenstander.
Acol Biedsysteem dat in de jaren dertig ontwikkeld werd op een bridgeclub aan de Acol Road in Londen. Kenmerkend is dat in de hoge kleuren op een vierkaart geopend mag worden.
Acol 2 opening De sterkste opening in Acol systeem,
Acol 4 SA opening Conventionele opening van 4 SA, waarbij aan de partner gevraagd wordt specifieke azen te bieden. 
action double ( Eng.;actiedoublet ) Doublet in een later stadium van het biedverloop, waarmee gevraagd wordt actie te ondernemen.
advance cuebid ( Eng.;voortijdig controlebod ) Een cuebid dat door partner niet als zodanig eenduidig kan worden herkend, omdat er nog geen troefkleur expliciet overeengekomen is.
advance sacrfici   (advance save ) Eng.; voortijdig redbod. Een redbod dat wordt gedaan voor dat de tegenpartij de manche of het slem heeft uitgeboden waartegen men wil redden.
af Afwijzend. Als betekenis van een signaal
afbranden Aftroeven van ( meestal ) hoge kaarten
afbreken Van een kleur; een of meer kaarten afgooien in een kleur, waardoor de dekking in die kleur wordt opgeheven.
Afdraaien Van een kleur; de hoge of vrije kaarten van een kleur achter elkaar incasseren.
afduiken Ook;afbukken, afzakken. Speelwijze waarbij de leider met opzet een slag die hij eventueel zelf had kunnen maken, aan de tegenpartij gunt door het bijspelen van een lage kaart.
afgeven Van een kaart een slag laten maken door een kaart die zich in handen van de tegenpartij bevindt.
Een leider kan bij het claimen bijvoorbeeld zeggen dat hij nog aas 'afgeeft'.
Van een slag; een slag al of niet opzettelijk door de tegenpartij laten maken.
Van een contract; claimen voor één of meer down.
afgooien Een niet troefkaart bijspelen bij niet bekennen.
afmaken Van het bieden; een bod doen waarop naar alle waarschijnlijkheid door de overige drie spelers zal worden gepast.
afnemen couperen
afpassen Min of meer hetzelfde als uitpassen. 
afsignaal Ook: afwijzend signaal.  
afsignaleren Een afsignaal geven
afspel Het spelen van de leider van zijn eigen kaarten en die van de dummy. 
afspelen Van een contract: de taak van de leider. Tevens gebruikt als term voor de wijze waarop hij zich van deze taak kwijt.  
afspraken Het is partner toegestaan bepaalde afspraken te maken omtrent de betekenis van bepaalde acties in het bieden en spelen. 
afstaan Van een slag; de slag door de tegenpartij laten maken.
afstoppen Passen op een bod van partner, waardoor dat bod het eindcontract wordt of zelf een bod doen waarop partner naar alle waarschijnlijkheid zal passen.
aftroefsnit Troefsnit
aftroeven Bij niet bekennen een troef bijspelen met als resultaat dat daarmee de slag gewonnen wordt.
afwachtbod Een bod zonder concrete betekenis dat dient om de bieding open te houden in afwachting van verdere acties van partner.
afwijken Bij het bieden: een ander bieding doen dan in het gebruikte biedsysteem is aangewezen.
afwijzen Van een invite: niet ingaan op de uitnodiging van de partner.
afwijzend signaal Afsignaal
afzakken Afduiken
afzwaaien Een bod doen waarop de partner geacht wordt te passen, zodat dit bod het eindcontract wordt.
Albaran Conventie:  
alert Alerteren
alerteerbaar Een bieding is alerteerbaar als deze een bijzondere betekenis heeft, waarvan de tegenpartij mogelijk niet op de hoogte is. De meeste conventionele biedingen zijn alertbaar, met uitzondering van conventies die gemeengoed zijn, zoals Stayman.
alerteren ook een alert geven. Meteen na een bieding van de partner de tegenpartij erop attent maken dat deze bieding mogelijk nadere uitleg behoeft. Het alerteren gebeurt door een klop te geven op tafel, door het zeggen van alert of, wanneer een bieding boxes wordt gespeeld, door het op tafel leggen van een alertkaart
alertkaart Kaart in de bidding box met daarop het woord 'alert' die wordt gebruikt om te alerteren
algemene poging Bod dat de partner uitnodigt de manche ( of slem ) te bieden met enige overwaarde. 
algemene slempoging Bod dat slem interesse toont zonder dat vast staat in welke speelsoort dat slem gespeeld zou moeten worden.
allen kwetsbaar Aanduiding dat op een spel beide partijen kwetsbaar zijn.
alternatief Alternatieve speelwijze.
alternatieve speelwijze Andere min of meer even kansrijke manier om een contract af te spelen.
analyse Nadere beschouwing van het bied en/of speelverloop en het trekken van conclusies daaruit. Kan zowel tijdens het bieden en spelen gebeuren of achteraf met alle kaarten open.
ander Met één kleintje. Meestal gebruikt voor een doubleton bestaande uit een plaatje en een kleintje; aas ander, heer ander, vrouw ander, boer ander.
ankerkleur De kleur die bekend is wanneer een bepaald conventioneel bod een twee kleurenspel is getoond, waarbij de andere kleur onbekend is.
ankerpaar Het paar van een zesmansteam dat in een viertallentoernooi het vaakst wordt opgesteld.
ankertafel De tafel die in een wedstrijd tussen drie paren van een ander team dubbel telt. 
antwoord 1. Na een opening en een pas van de volgende speler; het bod van de openaar.
2. Na een informatie doublet en een pas van de volgende speler; het bod van partner van degene die gedoubleerd heeft.
3. Na een vraagbod; het bod van partner van degene die het vraagbod heeft gedaan. 
antwoordende hand De partner van de openaar.
appeal Protest
appeals committee Protestcommissie
a-priori-kans De kans op een bepaalde verdeling van de kaarten voordat daarover iets uit het bieden of spelen bekend is.
arbiter Degene die bij een wedstrijd belast is met de toepassing van de spelregels. Het is ongebruikelijk dat een arbiter de gang van zaken aan tafel persoonlijk volgt. Een speler ontbiedt de arbiter wanneer hij van mening is dat er een overtreding van de spelregels heeft plaatsgevonden. De arbiter laat zich dan op de hoogte stellen van de toedracht en neemt al of niet na beraad een beslissing. Vaak is de arbiter dezelfde persoon als de wedstrijdleider.
arbitrage 1. Beslissing van de arbiter
2. Uitroep van een speler die een beroep wil doen op de arbiter
arbitrale score Een aangepaste score, tot stand gekomen na een beslissing van de arbiter
arresteren Van een kaart of van een slag: nemen of aftroeven.
askingbid Vraagbod  
ASPRO  Conventie 
ASPTRO Conventie 
ASTRO Conventie 
attitude 1. Betekenis van een signaal: aan dan wel af.
2. Afspraak met betrekking tot de uitkomst: hoe lager hoe beter.
Australische Stayman Conventie 
auction bridge Voorloper van contractbridge.
autobridge Methode om alleen te bridge met behulp van een houder die van schuifjes is voorzien en een aantal daarin passende bladen waarop oefenspellen op een speciale manier zijn afgedrukt.
autocue Op weg naar een mogelijk slem in de zelf geboden, maar nog niet overeengekomen troefkleur.
autodwang Zelfmoorddwang
automatische dwang Enkelvoudige dwang die werk ongeacht welke tegenstander de twee dekkingen bezit.
autosplinter Splinter op weg naar een mogelijk slem in de zelf geboden, maar nog niet overeengekomen troefkleur.
Avarelli Blackwood Variant van de Blackwood conventie.
avoidance Speelwijze die erop gericht is te vermijden dat een bepaalde tegenstander ( de gevaarlijke hand ) aan slag komt. 
azenraper Iemand die geneigd is in het tegenspel bij de eerste gelegenheid zijn azen bij te spelen of op te rapen.
azen vragen Het informeren naar het aantal azen dat partner bezit door middel van een conventioneel bod  

naar boven