Home Page Image  
       
Home Page Image

Introductieprijs:


6,50  

 

Blijvend in prijs verlaagd!Algemene Voorwaarden

Artikel 1)  Algemeen
Al onze verkopen worden afgesloten volgens de Algemene Voorwaarden Famor S.C., welke die voorrang hebben op de voorwaarden van de koper.

Artikel 2)  Prijzen
Alle aanbieden zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of schriftelijk overeen gekomen. Onze prijzen zijn volstrekt netto en gelden voor in onze magazijnen afgenomen goederen; de prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW, andere fiscale lasten zijn voor rekening van de koper . Iedere stijging van de prijzen van de goederen tussen de besteldatum en de datum van de levering, ongeacht hoe deze stijging ontstaat, valt ten laste van de koper. 

Artikel 3)  Levering
De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de koper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding geëist kan worden. Onze vrijwaringplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling, geschiedt op risico van de koper.

Artikel 4)..Behoud van kwaliteit en versheid van WishPlant producten
Om de kwaliteit van de ontvangen goederen in de klasse WishPlant producten niet in gevaar te brengen dient de koper zich te houden aan de voorgeschreven verzorgingswijze. Koper dient de WishPlant producten te bewaren in de juiste omgevingstemperatuur en tevens te voorzien van voldoende water en daglicht. Daartoe dient de koper binnen 12 uur na ontvangst van de WishPlant producten alle verpakkingen te openen zodat de producten kunnen worden blootgesteld aan daglicht. Famor S.C. is niet aansprakelijk voor verminderde kwaliteit of teniet gaan van WishPlant producten door verkeerd gebruik, en/of onjuiste of onvoldoende verzorging door de koper.   

Artikel 9)  Afbeeldingen en specificaties
Met betrekking tot de aangeboden en afgebeelde informatie op de website, in catalogi, brochures, prijslijsten of andere media, aanvaard Famor S.C. geen aansprakelijkheid voor onvolkomenheden en de eventueel daaruit voortkomende schade, van welke aard dan ook. Aanbiedingen en/of opdrachten komen uitsluitend tot stand, nadat deze door Pettree Nederland zijn bevestigd. Aan de inhoud van de website, catalogi, brochures en prijslijsten kunnen geen rechten worden ontleend.
 

Artikel 10)  Aansprakelijkheid
Famor S.C. wordt uitdrukkelijk ontheven van iedere aansprakelijkheid wegens rechtstreeks of onrechtstreekse lichamelijke of materiële schade die werd veroorzaakt bij de levering en het gebruik van de door ons verkochte producten. Famor S.C. is slechts aansprakelijk voor schade die aan haar opzet of grove schuld te wijten is.Famor S.C. is nimmer gehouden tot vergoeding van schade, anders dan aan personen of zaken. Famor S.C. bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens de koper kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en de niet ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn. 

Artikel 11)  Wijzingen Algemene Voorwaarden
Famor S.C. is gerechtigd zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden te wijzigen. Voor de reeds gegeven orders gelden de voorwaarden die van kracht waren op de dag dat de order schriftelijk door ons werd bevestigd, tenzij anders overeengekomen. 

Artikel 12)  Geschillen
Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van de vestigingsplaats van Famor S.C.. Op alle contracten is de Nederlandse wetgeving van toepassing. 

 

 

Actuele verkooppunten

Famor staat op 9 mrt. op het CHN te Leeuwarden, haal hier jouw Wishplant!

Forum

Discusseer in het Forum mee over de nieuwste rage, meld je nu gratis aan!

Home Page Image

Home Page Image

 

 

 

 

 

 

 
 
; (c) by G. Dirksen 2006