Volle Middeleeuwen

(900-1300)

ridders.gif (82916 bytes)

918

Bisschop Balderik keer terug in Trecht en laat o.a. de kerken en stadsmuur herstellen.

Balderik wordt gesteund door zijn vader Ricfried, graaf van enkele gouwen, o.a. de Betuwe.

gouw=landstreek

Trecht wordt vanaf nu steeds vaker Utrecht genoemd.

922

De Westfrankische Karel de Eenvoudige schenkt aan Dirk I de kerk van Egmond en de daarbij behorende landgoederen, die daarmee het centrum van zijn graafschap vormen.

± 930

Dirk II wordt geboren.

953

Koning Otto 1 schenkt het dorp Amuda( =Muiden)en de daarbij behorende tol en visserij aan de St. Maartenskerk te Utrecht.

976Bisschop Balderik sterft.

980

Graaf Arnulf van Holland (zoon van Dirk II) trouwt met Liutgard van Luxemburg, de dochter van Siegfried, Graaf van Luxemurg.

± 981

Dirk III, zoon van graaf Arnulf van Holland, wordt geboren

988

Dirk II sterft.

950

Koning Otto I schenkt aan zijn leenman Ansfried het markt- en muntrecht te Kessel, alsmede een tol die van Echt daarnaar zal worden overgebracht.

995

Graaf Ansfried, (voorheen in dienst van keizer Otto I de Grote van Duitsland) wordt door Otto III benoemd tot  bisschop van Utrecht.

± 1000

Omstreeks deze tijd begint men in ons land uit veen turf te maken.

De Nederlanden bestaan nu uit ongeveer 17 leen gebieden, waaronder: 

Holland, Utrecht, Brabant, Limburg, Gelre, Zeeland, Friesland, Henegouwen, Artesiė, Luik, Namen, Vlaanderen en Luxemburg.

1007

Laatste inval van de Noormannen

1010

Adabold II wordt tot bisschop van Utrecht benoemd.

1012

Keizer Hendrik geeft Boudewijn VI van Vlaanderen de zeeuwse eilanden Walcheren en Bevenlanden in leen.

1014

Hendrik II , Hertog van Bavaria, Koning van Duitsland, wordt tot Heilig Romaans Keizer gekroond.

1015 

 

 

 

 

1018

Graaf Dirk III (bijgenaamd Hierosolymitas= de Jeruzalemmer, naar aanleiding van een bedevaart)laat aan de Merwede in de buurt van Vlaardingen in het Merwedewoud, (een bosrijk en moerassig gebied in het mondingsgebied van de Maas en de Waal) de grond bewerken om er daarna een burcht te bouwen, waardoor hij de scheepvaart op Maas en Waal onder controle heeft.

Deze grond behoort eigenlijk toe aan de bisschoppen van Utrecht, Trier en Keulen.

Dirk III dwingt passerende schepen tol te betalen, indien dat wordt geweigerd, plundert hij de schepen.

Die handelsschepen waren op weg naar Tiel, om van daaruit door te varen naar Engeland .

De handelaren uit Tiel beklagen zich bij de duitse keizer Hendrik II, omdat ze daardoor hun belastingplicht aan hem niet meer kunnen voldoen en ook Bisschop Adelbold van Utrecht vraagt om hulp.

Keizer Hendrik II besluit daarom maatregelen te nemen en sommeert Dirk III zijn biezen te pakken, maar deze weigert en trekt zich terug in zijn burcht.

Daarop stuurt Hendrik II een leger per vloot, onder leiding van Godfried van Lotharingen.

Slag bij Vlaardingen

Halverwege de burcht en Vlaardingen komt het leger aan land, om richting burcht te gaan, maar het komt in moeilijkheden door de vele sloten en dijken, die Dirk III heeft laten aanleggen bij het ontginnen van het land.

Godfried besluit een andere route te nemen en het leger keert terug naar de schepen, waarbij het leger in een hinderlaag van Dirk III loopt en totaal verslagen wordt.

1017

Floris I ( zoon Van Dirk III en broer van Dirk IV)  wordt geboren.

1026Bisschop Adabold II van Utrecht sterft.

1039

Dirk III sterft

1050

Floris I, graaf van Holland, trouwt met Gertruida van Saksen.

1061

Floris I wordt, in Nederhemert, vermoord door Heer Herman van Kuyk.

1066

Nadat William, hertog van Normandie (Fr), bij de slag van Hastings (Engl), de engelse koning Harold I verslagen heeft, krijgt hij de bijnaam William the Conqueror (De Veroveraar) en wordt hij op 25 december tot koning William I van Engeland gekroond.

Deze veldslag is uigebeeld op het beroemde en meterslange wandtapijt van Bayeux (Fr)

1096

De eerste kruistocht - In Clermont door paus Urbanus II verkondigt, met als doel het heilige land te veroveren. 

Godfried van Boullion, hertog van Lotharingen, wordt als aanvoerder gekozen.

Jeruzalem wordt veroverd en Godfried van Bouillon wordt dan de eerste christen koning van het koninkrijk Jeruzalem.

1097

Krimper-waard wordt ingedijkt, begin van inpoldering.

1122

Bisschop Godebald heeft al eerder de burgers van Utrecht en Muiden rechten gegegeven, welke precies is onbekend. 

Keizer Hendrik V bevestigd deze rechten door  Utrecht stadsrechten te verlenen, als dank voor hun steun en trouw aan de keizer bij een conflict over de handelsroute via de Rijn.

Beide steden krijgen het recht om markt te houden en een omwalling te bouwen.

1145

Nieuwe oorlog tussen Utrecht  en Holland

1156 Godfried van Rhenen bisschop van Utrecht

1163

Grote stormvloed teistert de kust van Holland. Polders van Utrecht en Holland lopen onder.

1170 Om het Sticht ( Bisdom) te beveiligen tegen invallen uit het graafschap Holland laat bisschop  Godfried van Rhenen, rond dit jaar een burcht bouwen langs de Hollandse IJssel, op de grens van het Sticht. Deze burcht wordt bekend als Montfoort.
1176 Hendrik van Veldeke schrijft de Sint Servaeslegende

1203

Graaf Dirk VII sterft.

Zijn dochter Ada is enige erfgenaam en trouwt met Lodewijk van Loon, waardoor deze het gezag over het graafschap krijgt.

Willem, de jongere broer van Dirk VII pikt dit niet en eist het gezag op. Omdat de huidige leenheer, de duitse keizer Otto IV zelf verwikkeld is in een strijd om de troon, wordt de ruzie tussen Willem en Lodewijk niet opgelost en ontstaat de Loonse oorlog.

1223

Graaf Willem I overlijdt en wordt opgevolgd door  zijn zoon Floris IV

1227

Noord Nederlandse Guldensporenslag - Slag bij Ane

1235

Floris IV wordt gedood tijdens een toernooi, zijn zoon Willem II volgt hem op.

1245

WillemII.jpg (29258 bytes)Willem II

 

Willem II verleent Haarlem stadsrechten

1246 

Willem II verleent stadsrechten aan Delft en s' Gravensande

1248

Graaf Willem II wordt in Aken tot "Roomse koning" gekroond.

Hendrik II ,(Hertog van Brabant) en Graaf Otto II van Gelre ( verschillende bijnamen: de Lamme, de Hinkende  en Otto met de paardenvoet)  hadden daarvoor geweigerd vanwege de hoge financiėle verplichtingen, die aan die titel vastzaten.

1252 

Huis te Heemskerck (later Kasteel Marquette genoemd) wordt gesticht (Mogelijk door Graaf Willem II)

Dit kasteel maakt deel uit van een lange keten kastelen ter verdediging tegen de West-Friezen.

Omstreeks deze tijd draagt Willem II het baljuwschap van Kennemerland over aan Gerrit van Heemskerck "met condicien dat hi die Vriessen altijd in roere houden soude ende nimmer laten rusten."

1252

Jan I wordt geboren, als tweede zoon van Hertog Hendrik III van Brabant en Aleidis van Bourgondie.

1254

Floris V, zoon van Willem II,  wordt op 24 juni geboren in Leiden.

Willem II verleent stadsrechten aan Alkmaar.

Bisschop Hendrik van Vianden legt de eerste steen voor de bouw van de gothische dom in Utrecht.

1256 

Slag bij Hoogwoud.

Willem II, koning van Duitsland en graaf van Holland, zakt met zijn paard door het ijs bij Hoogwoud en wordt dan doodgeslagen door  de opstandige West-Friezen.

Floris V wordt, als baby, dan de nieuwe graaf, maar staat onder voogdij van Floris de Voogd, die dan regent is.

1257 op 5 mei(!) wordt de vrede getekend door graaf Otto van Gelre met de bisshop van Utrecht Hendrik  van Vianden

1258

Floris de Voogd, komt om tijdens een toernooi, Floris V komt dan onder voogdijschap van zijn tante Aleidis van Henegouwen

1260

De burcht van Berend van Dorenweerd (voorloper van het kasteel Doorwerth) wordt door Sweder van Vianen, maarschalk van de bisschop van Utrecht, belegerd en in brand gestoken. 

De aanleiding hiertoe was waarschijnlijk het feit, dat Berend zijn inkomsten wilde vergroten door het heffen van tol op de scheepvaart op de Rijn.

1261

Op 28 februari sterft Hertog Hendrik III, de vader van Jan I van Brabant.

De Hertogin weduwe Aleidis, besluit om zolang te regeren, totdat Jan I van Brabant oud en sterk genoeg is om als Hertog te regeren en Brabant te kunnen verdedigen tegen vijanden zoals Gelre en Limburg, die constant op de loer liggen.

Jan heeft nog een oudere broer, maar die is lichamelijk en geestelijk niet geschikt om Hendrik op te volgen.

1263

Otto II van Gelre, de machtigste vorst in de Nederlandse gebieden, verslaat Aleidis bij Reimerswaal, nadat hij te hulp was geroepen door diverse edelen.

Otto II van Gelre verkrijgt dan het voogdijschap over Floris V

1266

Een aantal edelen acht Floris V "oud" genoeg (in die tijd werd een 12 jarige als volwassen beschouwd)  om te regeren zodat er een eind komt aan de Gelderse hegemonie komt.

Floris V verleent in dit jaar stadsrechten aan Leiden.

1267 .

Jan I wordt officieel uitgeroepen tot Hertog van Brabant

1268 

Floris V trouwt met Beatrijs van Vlaanderen (Huis Dampierre)

Floris V a.jpg (42294 bytes) FlorisV

   1226 -1270

Koning Lodewijk

1271

Reinoud I wordt tot graaf van Gelre benoemd.

1272

Gouda verwerft stadsrechten

Slag bij Vroonen, mislukte poging van Floris V om de Westfriezen te onderwerpen.

Florisvroonen.jpg (29292 bytes)

Geschilderd door Charles Rochussen in 1856

1275 Floris V verleent de Amsterdamse kooplieden tolprivilege.

Zij hoefden dus geen belasting te betalen bij het passeren van bruggen en sluizen

1280

Frederic III neemt het kasteel in van Hendric van Doorenwerd (Kasteel Doorwerth).

 Omstreeks deze tijd wordt het Muiderslot gesticht door Floris V

De Hertog van Limburg, Walram V sterft en hij laat 1 dochter achter, Irmgard, die getrouwd is met Reinoud I(Reinold), graaf van Gelre

1283

Begin van strijd om successierechten van het Hertogdom Limburg tussen de hertog van  Brabant en Reinoud I  van Gelre

1284

Jan I (Jan I van Holland), zoon van Floris V wordt geboren.

Hij wordt aan het engelse hof opgevoed. (koning Edward I van Engeland)

1285

Na het deelnemen aan Franse zijde, bij een oorlog tussen het Spaanse Aragon en Frankrijk, wordt Hertog Jan I van Brabant aan het franse hof in Parijs tot ridder geslagen.

 

 Amsterdam krijgt van Floris V een in de Nederlandse taal geschreven privilege van tolvrijheid.

Vanaf dit moment komt de Nederlandse taal steeds meer in gebruik. Jacob van Maerland - Melis Stoke.

Filips de Schone wordt koning van Frankrijk.

1287/1288

Door een grote overstroming ontstaat de Zuiderzee.

1288

8 juni beslissende Slag bij Woeringen. (nu Worringen, ligt in het huidige Duitsland in de buurt van Keulen)

Hertog Jan I van Brabant, gesteund door zijn bondgenoten (de graven van Holland, Kleef, Mark en Berg en de burgers van Keulen, overwint de aartsbisschop van Keulen, Siegfried van Westerburg en zijn bondgenoten (de graven van Luxemburg, Vlaanderen, Nassau en Gelder). Brabant kwam hierdoor in het bezit van het hertogdom Limburg.

Walram, de Rosse van Valkenburg, weigert echter Jan I te erkennen als hertog van Limburg met als gevolg dat in augustus 1288 het kasteel van Valkenburg wordt belegerd. Walram ontsnapt via geheime gangen, die nog steeds zijn te vinden in de Fluwelengrot te Valkenburg

Einde Gelderse expansie.

1289

Mede dankzij de overstroming slaagt Floris V er uiteindelijk in om de opstandige  West Friezen voorgoed te onderwerpen.

1294

Hertog Jan I van Brabant sterft, hij wordt opgevolgd door Jan II

1296

Floris V (bijnaam: Der keerlen God= God van de boeren)wordt vlakbij het Muiderslot door edelen vermoord.

Hij wordt opgevolgd door zijn zoon Jan I van Holland.

 1297

Jan I (van Holland) trouwt met Elizabeth, dochter van koning Edward.

Koning Edward ziet kans om zich daardoor weer met Hollandse machstverhoudingen te bemoeien.

 

Koning Lodewijk gecanoniseerd (heilig verklaard).

1299

Jan I (van Holland), sterft kinderloos, hij was slechts 3 jaar graaf.

Hiermee eindigt het Hollandse Huis.

 

Graaf Jan II van Avesnes.jpg (33547 bytes)Graaf Jan II van Avesnes
(bib Nat. Archief)

 

Hij wordt opgevolgd door zijn achterneef Jan II van Avesnes uit het Huis van Henegouwen.(Jan II  van Henegouwen).

Begin van Het Henegouwse huis.

Jan II van Avenes is de zoon van Aleida van Holland (zuster van Willem II, tante van Floris V) en Jan I van Avesnes.

 

 1299 -1302

Filips IV  Koning van Frankrijk.

Door naar:

Late Middeleeuwen

Terug

Stem s.v.p. op mijn website !